Anàlisi d’aigua de piscines i control higiènic de les instal·lacions

 In Sense categoria

Quan arriba el bon temps, les piscines, siguin públiques o privades, es converteixen en llocs molt concorreguts on la gent s’entretindrà i espera fer-ho en unes condicions higienicosanitàries adequades. S’ha de garantir la salubritat d’aquests espais, tant de l’aigua com de les superfícies de la instal·lació i de les condicions ambientals, en cas de tractar-se de piscines cobertes.

Servei d’anàlisi de l’aigua de piscines a Barcelona

Una piscina amb un manteniment i control inadequats, sobretot de l’aigua, suposa un risc enfront de possibles infeccions bacterianes, irritacions en els ulls, danys en la pell, en les oïdes, en les mucoses o problemes respiratoris, entre altres, especialment per a aquells grups de risc, com a gent gran o amb problemes d’immunodepressió.

Les condicions de l’aigua, ambientals i de les superfícies de la instal·lació han de ser completament òptimes per a evitar o minimitzar els possibles riscos derivats d’un incorrecte manteniment.

Per això és imprescindible realitzar anàlisis periòdiques de l’aigua de les piscines, de l’ambient (en cas de piscines cobertes) i de les instal·lacions per a comprovar que es mantenen els nivells adequats dels paràmetres de control establerts en la legislació actual i els nivells òptims de neteja i desinfecció.

Com es fixen els criteris mínims de qualitat?

La normativa actual que regeix el control de les piscines és el Reial decret 742/2013 a nivell estatal, i el Decret 95/2000, a nivell autonòmic a Catalunya. Tots dos estableixen els criteris tècnic-sanitaris bàsics per al control de l’aigua i de l’aire de les piscines per a mantenir unes condicions adequades d’higiene i salubritat que garanteixin la seguretat i el benestar dels usuaris.

Per al seguiment de les correctes condicions físic-químiques i microbiològiques de l’aigua s’analitzen paràmetres com el pH, la terbolesa, l’amoni, el nivell de desinfectant residual (clor, brom o un altre), l’oxidabilitat al permanganat i indicadors microbiològics com Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Staphylococcus aureus i Legionel·la (només en casos de gots amb aerosolització i climatitzats). Respecte a la qualitat de l’aire del recinte, es mesura la concentració de CO2 interior (per a comparar-la amb l’exterior), la humitat relativa i la temperatura ambient.

El Decret 95/2000 estableix més paràmetres a analitzar que el Reial decret 742/2013, però s’apliqui l’un o l’altre, tots els paràmetres analitzats han de complir amb els valors paramètrics establerts per a garantir així que ni l’aigua dels vasos de les piscines ni l’aire de la instal·lació suposen cap risc per a la salut dels usuaris.

Anàlisi De l’Aigua En Piscines. Neteja I Desinfecció

Així mateix, la normativa actual també indica la freqüència amb la qual s’han de realitzar les diferents analítiques en les piscines exteriors, interiors, SPAs o jacuzzis. Hi ha alguns paràmetres que s’han de controlar diàriament in situ, com el pH, la temperatura, el desinfectant, la terbolesa i transparència; uns altres han d’analitzar-se almenys una vegada al mes i a l’inici de temporada, com els indicadors microbiològics; aquesta anàlisi ha de realitzar-se en un laboratori amb un sistema de garantia de qualitat implantat.

Finalment, és important també mantenir una correcta neteja i desinfecció de les instal·lacions de la piscina, no sols dels vasos, sinó de les platges de les piscines, dels vestuaris, les dutxes, les gandules, les zones de pas, etc…

I a conseqüència de l’aparició del Coronavirus (Covid-19), és encara més important portar un control de desinfecció encara més estricte i regular per a comprovar que aquestes instal·lacions estan perfectament desinfectades i no suposen cap risc per als usuaris.

Per què nosaltres?

Des de ITABE S.L podem oferir-li el servei d’anàlisi de l’aigua en piscines i assessorar-lo per a corregir possibles desviacions o implantar millores. A més, realitzem també el control de l’aire de la seva instal·lació en cas de tractar-se de vasos coberts o mixtos i efectuem controls de l’adequada neteja i desinfecció de les seves instal·lacions avaluant la presència d’indicadors d’higiene. El nostre servei d’anàlisi d’aigua de piscines a Barcelona va dirigit a particulars i empreses, perquè la fi és el mateix, que els usuaris puguin gaudir del bany en òptimes condicions

 

Recent Posts

Leave a Comment


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

seguridad alimentaria barcelonarestauración colectiva en barcelona