Auditories per a garantir entorns de treball segur i decidir si existeix un problema de la qualitat de l’aire interior. Estratègies de ventilació per a garantir la qualitat de l’aire interior en temps de Covid. Veure servei

LABORATORI AMBIENTAL I ALIMENTARI A BARCELONA

Laboratori d’anàlisi d’aigües a Barcelona.

Laboratori d’anàlisi d’aliments i altres mostres ambientals. Registre sanitari i APPCC a Barcelona. Realitzem anàlisis i assessorament a restaurants, cuines col·lectives i industria en Seguretat Alimentària.

Consultoria en Patologies de la Fusta a Barcelona. Avaluem la qualitat de la fusta estructural, les invasions de tèrmits i realitzem assajos i estudis tècnics de la fusta.

consultoria alimentaria Barcelona

Seguretat Alimentària. APPCC a Barcelona.

Consultoria especialitzada en l’aplicació del sistema APPCC a Barcelona. Desenvolupament de la documentació que garanteix la seva correcta implementació i control higiènic a les cuines.

Assessoria i auditories de seguiment per garantir la seguretat alimentària. Verficació a través d’anàlisi d’aliments i superfícies, al laboratori propi.

Itabe Laboratorio Barcelona

Laboratori a Barcelona: Aigua, ambient i aliments

Laboratori d’anàlisi d’aigües a Barcelona: Aigües de consum, recreatives i Legionel·la. Laboratori d’anàlisi d’aliments, estudis de vida útil i durabilitat.

Anàlisi de paràsits a parcs i sorrals infantils. Análisi de qualitat de l’aire interior i d’higiene de superfícies.

laboratorio Barcelona
tratamientos madera termitas Barcelona

Evaluació de Patologies de la Fusta a Barcelona

Consultoria especialitzada en indentificar i avaluar la magnitud dels danys provocats per insectes  i altres agents destructors de la fusta. Anàlisi y estudis tècnics amb els que determinar pèrdues de secció critiques, recomanacions de reforç, abast de la invasió de tèrmits i propostes de tractament.

iso 9001 Barcelona

Implantació de normativa de Qualitat a Barcelona.

Consultoria per a la implantació de les normes ISO 9001 i ISO 14001. Auditories internes centrades a la certificació. Ajuda i implantació de la norma UNE 16636 a empreses de Control de Plagues a Barcelona.

Laboratori a Barcelona

Duem a terme análisis físico-químics i microbiològics d’aigües de diferent procedencia: potables, fonts naturals, pous, piscines, jacuzzis, cuircuits d’aigua sanitària, etc.

Destaquem el nostre Servei d’analítiques de Legionella, tant d’aigua sanitària com de torres de refrigeració, vehicles de neteja, circuits de regadiu, jacuzzis, etc, on anticipem en breu temps els seus resultats.

Respecte als serveis d’analítiques relacionats amb el sector de l’alimentació avaluem la qualitat microbiológica dels aliments elaborats y matèries primes, l’higiene de superficies, utensilis i equips, així com la presencia de patògens al personal manipulador.

Oferim la realització d’estudis de vida útil i durabilitat amb l’objectiu d’establir els periodes de temps que garanteixen que els aliments són segurs per al consumidor i mantenen un nivel de qualitat adequat a tots els nivells (sensorial, químic, microbiològic y funcional).

Per últim, oferim tota una sèrie d’anàlisis relacionats amb l’àmbit ambiental, destacant el control higiènic de sorrals infantils mitjançant el recompte de microorganismes indicadors de contaminació fecal i l’observació de paràsits d’orien animal.

laboratorio barcelona

APPCC a Barcelona

appcc barcelona

Controlem cada baula de la cadena alimentària assessorant i avaluant els riscs de cada procés per a asegurar-nos que no hi ha productes que tinguin amenaces per al consumidor.

També, i degut a la nostra àmplia experiencia al sector de la seguretat alimentària, oferim el curs de Manipulador d’Aliments, tant presencial com a distancia.

Duem a terme serveis dirigits a l’obtenció del RSIPAC i auditories d’implantació, verificació i seguiment de l’APPCC tant a industria alimentària com a col·lectivitats i restauració.

Patologies de la Fusta a Barcelona

Consultors especialitzats en l’avaluació de la qualitat y conservació de les bigues i elements de fusta de habitatges i edificis.

Treballem en col·laboració amb arquitectes, empreses constructores, administradors de finques, particulars y empreses, per dictaminar els danys causats i les invasions provocades per agents destructors de la fusta: fongs de pudrició, corcs, cerambícids i amb especial menció a les diferents espècies de tèrmits.

Aquesta plaga accedeix als elements de fusta a través de forjats i parets arribant a provocar veritables problemes estructurals.

La nostra equipació específica permet la seva detecció primerenca, base per a un correcte programa de control.

Els dictàmens es concreten en complets informes amb el detall d’incidències, l’origen causal, les pèrdues de secció més notables, les hipòtesis de colonització i els propostes correctives més concordes amb el nivell d’infestació, el grau d’activitat i la naturalesa de la patología.

eliminar termitas barcelona

NUESTROS CLIENTES