Pla d’actuació contra COVID-19

Servei d’assessoria per a implementar el pla d’actuació contra COVID-19 (SARS-Cov-2). Realitzacions de plans de neteja i desinfecció específics. Anàlisi de riscos segons les instal·lacions. Protocols adaptats

Laboratori COVID-19 Barcelona:

Protocols contra el COVID-19

Control del COVID-19 a Barcelona

Com a consultors i laboratori alimentari i ambiental a Itabe SL ens dediquem a assessorar a les empreses tant en l’àmbit legal de la Seguretat alimentària, legionel·la, control higiènic sanitari d’instal·lacions, sistemes de qualitat certificable i a les inspeccions de Sanitat.

Des d’ Itabe SL , podem ajudar-lo en l’elaboració, implantació, verificació dels seus plans de neteja fins a la seva verificació posterior, a partir d’auditories de control de la implementació de protocols enfront de Covid-19 (SARS-Cov-2) fins els  anàlisis de mostres de superfícies per a la determinació tant d’indicadors d’higiene com de patògens.

Assessoria COVID-19

Assessoria COVID-19

Servei d’assessoria per a implementar el pla d’actuació contra COVID-19 (SARS-Cov-2) Realitzacions de plans de neteja i desinfecció específics. Anàlisi de riscos segons les instal·lacions. Protocols adaptats contra el coronavirus

Les avaluacions de riscos permeten conèixer les mesures i accions bàsiques necessàries per a donar resposta a possibles incidents o estats d’emergències que poguessin ocórrer a les empreses i dur a terme la seva correcta planificació. Actualment, la necessitat ve exigida per l’emergència produïda pel risc que suposa la pandèmia provocada pel Covid-19 (SARS-Cov-2).

Donada aquesta situació extraordinària ha de garantir-se que les empreses apliquen mesures per a reduir l’exposició al risc i la seva propagació, protegint així tant als treballadors, clients o personal extern.

Dins d’aquestes mesures tal com aconsellen els protocols de Sanitat i Salut pública, el pla de neteja i desinfecció és una eina fonamental a l’hora de reduir l’exposició, propagació i contagi de Covid-19 (SARS-Cov-2).

Igual d’important serà la verificació del grau d’implementació d’aquestes mesures per a poder corregir possibles incidències i modificar-les i aportar canvis que han de garantir i suposar la minimització dels riscos sanitaris.

laboratorio coronavirus barcelona

Necessites assessorament? Contacta amb nosaltres