Laboratori d’aigua i legionel·la a Barcelona

Legionel·la és una bacteria ambiental associada al medi aquàtic, que colonitza tot tipus d’instal·lacions d’aigua a partir del subministrament municipal. L’actual normativa estatal en vigor que regula la prevenció en materia de Legionel·la és el Reial Decret 865/2003.

La qualitat de les aigües potables i d’us recreatiu també es troba regulat a la nostra legislació. Els nostres assajos permeten verificar el cumpliment d’aquest requisits i l’ausència de riscs per a la salut.

Control de legionel·la a Barcelona i anàlisis d’aigua:

Anàlisi de Legionel·la a Barcelona

Anàlisi de Legionel·la a Barcelona

Prestem serveis de control i anàlisi de Legionel·la a Barcelona:

La periodicitat de les análisis s’estableix en funció del tipus d’instal·lació (alt o baix risc), dels punts de control crític específics i del col·lectiu d’usuaris als que es deu protegir.

Els controls de Legionel·la determinen al laboratori la seva espècie i serogrup, i s’apliquen a:

 • Sistemes d’aigua freda i calent sanitària d’hotels, centres esportius, residències, escoles, centres mèdics,…
 • Jacuzzis
 • Torres de refrigeració i condensadors evaporatius
 • Dipòsits contraincendis
 • Circuits de reg
 • Màquines d’escombrar
 • Fonts ornamentals
 • Qualsevol instal·lació amb possibilitat de generar aigua aerosolitzada.
Aigües Consum Humà

Laboratori d’Anàlisis d’Aigua a Barcelona

Les aigües de consum humà i les instal·lacions que les subministren han de complir tota una sèrie de criteris sanitaris per garantitzar la salut del consumidor (Reial Decret 140/2003).

L’aigua que utilitzem per beure, cuinar, rentar-nos, així com l’utilitzada en la indústria alimentària (fabricació, conservació, neteja, etc) pot veure’s alterada per contaminants físico-químics i microbiològics que en major o menor mesura la inhabiliten per a un ús concret.

El nostre laboratori d’anàlisi d’aigua, mitjançant les analítiques de potabilitat en aixetes, dipòsits, equips d’òsmosi, màquines de gel, fonts amb filtres de carbó actiu, etc., avaluem el compliment de la normativa vigent i ressolució de possibles problemes.

Els paràmetres més comuns que s’analitzen a aigües potables són: pH, conductivitat, terbolesa, amoni, metalls, nitrats i nitrits, clorurs, duresa, sodi, bactèries aeròbies, coliformes, Escherichia coli, Clostridium, etc.

Pous i fonts

Anàlisi de Pous i Fonts a Barcelona

L’ús d’aigua procedent de pous particulars i de fonts anaturals ñes una activitat freqüent que requereix d’una vigilancia especial.

En tractar-se d’aigües no tractades i estar influenciadesper l’entorn que les envolta (tipus de sòl, activitats agrícolas o ramaderes, abocaments industrials, contacte amb animals,…) s’han de verificar la seva idoneïtat abans dedonar-li un ús concret, ja sigui el consum, el reg, la neteja, etc.

L’anàlisi regular dels seus paràmetres físico-químics i microbiològics ens permeten mantenir una información històrica actualitzada de la qualitat de l’aigua amb la qual poder prendre decissions respecte al seva utilització.

Piscines

Anàlisi de Piscines a Barcelona

Una piscina sense els controls adequats d’aigua és un risc d’infecció bacteriana, d’irritacions oculars, otitis, dermatitis,…

Segons les condicions de l’aigua, l’ambient i les superfícies els microorganismes de l’entorn i els aportats pels banyistes poden multiplicar-se ràpidament provocant infeccions a altres usuaris.

A més, poden produir-se també irritacions, alteracions de  la pell i mucoses o inclús problemas respiratoris per reacció a nivells inadequats de desinfectant.

El Reial Decret 742/2013 i el Decret 95/2000 tenen per objecte establir els criteris bàsics de la qualitat de l’aigua i de l’aire amb la finalitat de protegir la salut dels usuaris, establint una freqüència regular d’anàlisi a:

 • Piscines exteriors
 • Piscines interiors
 • Spas
 • Jacuzzis

Paràmetres comuns d’anàlisi: pH, terbolesa, amoni, clor/brom residual, oxidabilitat, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa, coliformes fecals.

laboratorio de agua y legionella en barcelona

Necessites assessorament? Contacta amb nosaltres