Com realitzar un correcte pla de neteja i desinfecció de COVID-19

 en Neteja i desinfecció

Què és un pla de neteja i desinfecció?

Les operacions de neteja i desinfecció són parts fonamentals per a garantir la qualitat higienicosanitària d’espais, instal·lacions i superfícies. No obstant això, per a garantir que totes les parts estiguin correctament desinfectades ha d’elaborar-se un programa escrit on constin:

 • Superfícies i equips a netejar
 • Mètodes i freqüències
 • Responsabilitats
 • Vigilància que verifiqui que es fa adequadament.

En definitiva, es tracta d’un document que explica de manera ordenada, les instruccions i procediments a seguir per a mantenir higienitzada una empresa.

Pla de neteja i desinfecció del Coronavirus a Barcelona

En el moment actual que vivim degut l’emergència ocasionada pel risc comunitari que suposa la pandèmia provocada pel Covid-19 (SARS-*Cov-2) realitzar un correcte pla de neteja i desinfecció adquireix una vital importància per a reduir l’exposició al virus i evitar la seva propagació. Cal destacar en relació amb això que la neteja eliminarà la brutícia i l’objectiu de la desinfecció serà matar els gèrmens de la superfície.

Com ha d’estar estructurat un pla de neteja i desinfecció de Covid-19 (SARS-Cov-2)?

El protocol de neteja i desinfecció en instal·lacions de Covid-19 (SARS-Cov-2) es dissenyarà sobre la base d’una avaluació del risc de cada empresa segons la naturalesa de la seva activitat. Cal incloure almenys una descripció detallada dels següents punts:

  • Zones: és a dir els espais en els quals es divideix la instal·lació. Per exemple: oficines, magatzems, lavabos etc.
  • Superfícies i elements a netejar i desinfectar de cada zona: Per exemple, en el cas del lavabo algunes superfícies serien: les aixetes, poms de portes, botó del wc parets, sòls, prestatgeries.
  • El procediment: seguint amb l’exemple del lavabo consideraríem els productes de neteja i desinfecció més idonis a utilitzar i que han d’estar autoritzats pel Ministeri de Sanitat com viricides.

Cal assenyalar que els mètodes d’aplicació seguiran les instruccions de les fitxes tècniques dels productes. També es descriuran les pautes per a dur a terme les tasques i els útils de neteja necessaris. Finalment identificarem qui realitzarà l’activitat i el seu equip de protecció individual.

 • La freqüència: establirem quantes vegades ha de netejar-se i desinfectar-se aquesta zona. En el cas de les superfícies de risc del lavabo serien sis vegades al dia.
 • Inspecció per part d’un responsable de la instal·lació per a garantir que el pla de neteja i desinfecció enfront de Covid-19 (SARS-*Cov-2) s’està duent a terme correctament i queda constància d’això per escrit.
 • Verificació del pla de neteja i desinfecció: es poden dur a terme anàlisi de superfícies que mesurin tant indicadors d’higiene com presència de patògens.

En conclusió, tal com aconsellen els protocols de Sanitat i Salut pública, el pla de neteja i desinfecció a Barcelona és una eina fonamental a l’hora de reduir l’exposició, propagació i contagi de Covid-19 (SARS-Cov-2) d’empleats, personal extern i clients en les empreses.

Contacta amb nosaltres per a més informació.

MISSATGES RECENTS

DEIXA UN COMENTARI